Podmínky použití

PŘED POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTĚ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Přijetí podmínek

iO Partners Incorporated (dále jen„iO Partners") provozuje tyto webové stránky (dále jen „stránky") pro vaše používání. Přístup na tyto stránky a jejich používání podléhá následujícím Podmínkám použití. iO Partners si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit bez jakéhokoliv upozornění. Nejnovější verze těchto Podmínek je dostupná po odkazem „Podmínky používání" umístěným na spodním okraji stránky. Používáním těchto stránek dáváte najevo, že plně akceptujete tyto Podmínky a souhlasíte s tím, že jimi budete vázáni. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte, prosím, tyto stránky.

Přesnost a úplnost informací

Přestože se iO Partners snaží zajistit, aby informace obsažené na těchto stránkách byly přesné a spolehlivé, nemůže poskytnout žádné záruky ohledně jejich přesnosti, správnosti a spolehlivosti nepřebírá žádnou odpovědnost za případná opomenutí či chyby v obsahu těchto stránek.

Úpravy stránek

iO Partners pravidelně reviduje informace, služby a zdroje obsažené v těchto stránkách a vyhrazuje si právo provádět změny bez povinnosti upozornit minulé, současné či případné budoucí návštěvníky těchto stránek.

Používání stránek

Uživatelé si mohou stahovat obsah stránek pouze pro nekomerční osobní účely a to za předpokladu, že autorská práva, ochranné známky či jiná vlastnická omezení zůstanou beze změn a viditelná. Takovýmto stažením či kopírováním obsahu stránek na uživatele nepřechází žádná práva, nároky či podíly. Užíváním souhlasíte s tím, že obsah těchto stránek nebudete bez předchozího písemného souhlasu iO Partners jakýmkoliv způsobem dále kopírovat, měnit, upravovat, zobrazovat, distribuovat, prodávat či vysílat.

Nezákonné a neoprávněné použití

Používáním těchto stránek uživatelé souhlasí s tím, že je nebudou používat pro jakékoliv nezákonné účely či účely, které jsou v rozporu s těmito podmínkami používání či platnými zákony.

Nevyžádané návrhy

iO Partners nepřijímá žádné kreativní nápady, návrhy či materiály od veřejnosti (dále jen „návrhy"), proto byste neměli iO Partners žádné návrhy zasílat. Pokud nám i přes naší žádost, abyste to nedělali, zašlete jakýkoliv návrhy, bude tento návrh považován za veejný návrh bez vlastnického práva a okamžitě se stane vlastnictvím společnosti iO Partners. Od tohoto momentu bude iO Partners vlastnit veškerá práva, nároky a podíly související s tímto návrhem. iO Partners bude mít právo nakládat s tímto návrhem jak uzná za vhodné.

Zásady ochrany osobních údajů

Použití jakýchkoliv osobních údajů, které budete na stránkách sdílet, podléhá zásadám ochrany osobních údajů.

Odmítnutí odpovědnosti

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU K DISPOZICI. IO PARTNERS SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A PORUŠENÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY. IO PARTNERS SE ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY, ZRANĚNÍ, NÁROKY, OPOVĚDNOSTI ČI NÁHRADY ŠKOD JAKÉHOKOLIV DRUHU VZNIKLÉ Z NEBO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM SOUVISEJÍCÍ S (A) PŘÍPADNÝMI CHYBAMI NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A V JEJICH OBSAHU MIMO JINÉ VČETNĚ TECHNICKÝCH NEPŘESNOSTÍ A TYPOGRAFICKÝCH CHYB, (B) WEBOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN ČI JEJICH OBSAHEM PŘÍMO ČI NEPŘÍMO PŘÍSTUPNÝM POMOCÍ ODKAZU NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, (C) NEDOSTUPNOSTÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JEJICH ČÁSTÍ, (D) VAŠÍM POUŽÍTÍM TĚCHTO STRÁNEK ČI (E) VAŠÍM POUŽITÍM JAKÉHOKOLIV VYBAVENÍ ČI SOFWTARU V SOUVISLOSTI S TĚMITO STRÁNKAMI.

Omezení odpovědnosti

iO Partners nenese v žádném případě, ať už v případě deliktu, smlouvy, přímé odpovědnosti či jinak, odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné či následné škody vzniklé v souvislosti s použitím informací zde obsažených včetně, avšak nikoli výhradně, náhrad škody za ušlý zisk, ztráty dobrého jméno, ztráty dat, zastavení práce, přesnosti výsledků nebo poruchy počítače.

Odškodnění

Používáním stránek souhlasíte, že se nebudete společnost iO Partners činit zodpovědnou za jakékoliv nároky, škody a náklady včetně poplatků za právní zastoupení vzniklých v souvislosti s používáním těchto stránek.

Autorská práva

Není-li uvedeno jinak, grafické obrázky, tlačítka a text obsažený na těchto stránkách, je výlučným vlastnictvím společnosti iO Partners a jejích dceřiných společnosti. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti iO Partners nesmí být tyto předměty s výjimkou osobního použití kopírovány, distribuovány, zobrazovány, reprodukovány či přenášeny v jakékoliv formě či jakýmikoliv prostředky elektronickými, mechanickými, kopírovacími, nahrávacími či jinými.

Ochranné známky

Tyt stránky obsahují loga, předměty spojené s korporátní identitou a další ochranné známky a obchodní značky (souhrnně označované jako „značky" ), které jsou vlastnictvím společnosti iO Partners či jejích dceřiných společností a značky, na které má společnosti platnou licenci. Nic na těchto stránkách by nemělo být vykládáno tak, že uděluje nárok, právo či licenci používat jakékoliv značky obsažené na těchto stránkách bez předchozího písemného souhlasu iO Partners či případné třetí strany, která by mohla vlastnit značku obsaženou na těchto stránkách.

Odkazy na stránky třetích stran

Pro usnadnění používání mohou stránky obsahovat odkazy na stránky vlastněné a provozované třetími stranami. I v případě, že jsou tyto výše zmíněné třetí strany přidružené k iO Partners, nemá iO Partners žádnou kontrolu na těmito odkazovanými stránkami, z nichž každé mají jiné podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů a dat nezávislé na iO Partners. iO Partners nezodpovídá za obsah případných odkazovaných stránek a nevydává žádní informace týkající se obsahu těchto stránek či jeho přesnosti. Prohlížení stránek třetích stran je zcela na vlastní nebezpečí.

Upozornění ohledně výhledových prohlášení

Tyto stránky mohou obsahovat prohlášení, odhady, či projekce, které mohou být klasifikovány jako „výhledová prohlášení", jak je definují federální zákony Spojených států amerických týkající se cenných papírů. Jakákoliv takováto prohlášení jsou svojí podstatou spekulativní a vycházejí z aktuálně dostupných informací, provozních plánů a předpovědí budoucích událostí a trendů. Podléhají tedy četným rizikům a nejistotám. Skutečné výsledky se tedy mohou značně lišit od zkušeností iO Partners a našich současných očekávání a predikcí. iO Partners se nezavazuje výhledová prohlášení veřejně aktualizovat tak, aby odrážela skutečné výsledky.

Jurisdikce

iO Partners udržuje a provozuje tyto stránky ze svého sídla v Chicagu, stát Illinois, Spojené státy americké. Tyto podmínky používání jsou udávány a vykládán v souladu se zákony státu Illinois ve Spojených státech amerických. Používáním těchto stránek souhlasíte, že veškeré případné spory, řízení nebo žaloby vzešlé z těchto podmínek používání budou spadat pod jurisdikci soudů ve státě Illionis. Veškeré případné spory či žaloby musí být zahájeny do jednoho (1) roku od jejich vzniku. Pokud bude jakákoli část těchto podmínek používání uznána za nezákonnou, neplatnou či nevymahatelnou, bude tato část považována za oddělitelnou a bude vykládána v souladu s platnými předpisy. Takový případ nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost případných zbývajících ustanoveni těchto podmínek používání. Pokud iO Partners nebude na porušení těchto podmínek vámi nebo kýmkoliv jiným oprávněně reagovat, neznamená to, že se vzdává svých práv souvisejících s takovým porušením či jakýmkoliv dalším porušením.


Kontaktní formulář

Vyplnit formulář

*
*
*
*